بیماری شیگلوز چیست

بیماری شیگلوز چیست

با بیماری ﺷﯿﮕﻠﻮز (shigelosis) بیشتر آشنا شوید ﺷﯿﮕﻼ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری زای روده ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺑﯿﻤﺎری زاﯾﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای دارد. اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز دﯾﺴﺎﻧﺘﺮی اﭘﯿﺪﻣﯿﮏ و ﯾﺎ آﻧﺪﻣﯿﮏ