ویتامین پ چیست؟

ویتامین پ چیست؟

ویتامین پ ویتامین پ به ویتامین ث ۲ و ویتامین ک بسیار نزدیک است، زیرا هر سه این ویتامین ها ضد خونریزی بوده و شکنندگی مویرگ ها را درمان می کنند. در عین