خواص و مضرات گیاه بابا آدم

خواص گیاه بابا آدم

خواص بابا آدم را بشناسیم. اعراب به بابا آدم راس الجامه گویند به نام های دیگری همچون آراقیطون و ارقیطون و آرگیتوم نیز معروف است، بابا آدم گیاهی است دارای برگ های بزرگ