انیسون و خواص درمانی آن

انیسون و خواص درمانی آن

با گیاه انیسون و خواص درمانی آن آشا شویم نام های دیگر انیسون : انیس سبز، ینسون، بادیان سبز، بادیان رومی، رازیانه رومی، رازیانج شامی، زیره ی رومی، زیره ی شیرین، زنبان، زنیان،