بیماری ﮐﺮﻣﮏ یا اﮐﺴﯿﻮر

بیماری ﮐﺮﻣﮏ یا اﮐﺴﯿﻮر

پیشگیری و درمان بیماری ﮐﺮﻣﮏ یا اﮐﺴﯿﻮر ﮐﺮﻣﮏ (ﮐﺮم ﻧﺨﯽ) آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﮕﻞ روده ای ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ. آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﮏ ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب کنیم