ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﺗﺶ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد نکنیم

ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﺗﺶ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد نکنیم

ﻣﺮدم باید بدانند ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﺗﺶ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد نکنیم ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮلات و غذاهای ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﻮد. انسان ها ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ