خواص درمانی روغن کوسه ماهی

خواص درمانی روغن کوسه ماهی

خواص درمانی روغن کوسه ماهی را بشناسیم ! این نوع روغن ها شامل روغن کبد انواع کوسه ها از جمله کوسه های دریاهای عمیق مانند سنتروفورس اسکواموزوس یا کوسه سگ ماهی مانند اسکوالوس