اﺻﻼ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﻔﺖ؟

اﺻﻼ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﻔﺖ؟

ﺣﺎﻻ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﺻﻼ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﻔﺖ؟ در اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﻋﻤﯿﻖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻢ. وﻗﺘﯽ ﭘﺎی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ درد
ﺧﻮراك ﻣﺮده ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮض و ﻣﺮگ و ﻏﺬای زﻧﺪه یعنی ﺳﻼﻣﺘﯽ

ﺧﻮراک ﻣﺮده ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮض و ﻣﺮگ و ﻏﺬای زﻧﺪه یعنی ﺳﻼﻣﺘﯽ

ﺧﻮراک ﻣﺮده ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮض و ﻣﺮگ و ﻏﺬای زﻧﺪه یعنی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺸﺮ دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺘﺐ درﻣﺎﻧﯽ و رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺪارد. ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ
در رژیم غذایی میانه روی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ

در رژیم غذایی میانه روی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ

چرا در رژیم غذایی میانه روی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ؟! ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زنده خوار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ دارو ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﻬﺪاﺷﺖ راه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﺠﻪ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮﺧﻮرد
ممنوعیت ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم، ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ

ممنوعیت ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم، ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ

ممنوعیت ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم، ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ بشیریت علیه بشریت ﺑﻪ ﻃﻮریکه در مقالات پیشتر ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﺑﺸﺮ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻮﺗﺎهﺑﯿﻨﯽ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن مردهﺧﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮی و ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻫﺮ
زیست شناﺳﺎن ﺳﯿﺎه را ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﻔﯿﺪ را ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ

زیست شناﺳﺎن ﺳﯿﺎه را ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﻔﯿﺪ را ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ

چرا زیست شناﺳﺎن ﺳﯿﺎه را ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﻔﯿﺪ را ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ؟ ﮐﻮﺗﻪﺑﯿﻨﯽ زﯾﺴﺖشناﺳﺎن مردهﺧﻮار ﻃﻮری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰی را ﺧﻮب ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ