در رژیم غذایی میانه روی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ

در رژیم غذایی میانه روی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ

چرا در رژیم غذایی میانه روی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ؟! ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زنده خوار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ دارو ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﻬﺪاﺷﺖ راه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﺠﻪ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮﺧﻮرد