سبد خرید 0

اﺻﻼ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﻔﺖ؟

316 بازدید
22 تیر 97
عطارک

ﺣﺎﻻ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﺻﻼ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﻔﺖ؟

در اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﻋﻤﯿﻖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻢ. وﻗﺘﯽ ﭘﺎی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ درد ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ او دل درد ﯾﺎ ﺳﺮدرد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ آدم ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ. اﺻﻞ ﺑﯿﻤﺎری این ﺳﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

  1. ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ
  2. ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻠﻮلﻫﺎی زاﺋﺪ
  3. ﮐﻤﺒﻮد ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪ مرده خوارﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء از ﻧﻮزاد ﯾﮏ روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ (ﮐﻪ در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺧﻮراكﻫﺎی مرده ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) ﺗﺎ اﺷﺨﺎص ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺲ ﻫﻤﻪ مرده خوارﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎرﻧﺪ. ﻣﺎدران ﺑﯽﺧﺒﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﻪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﭘﺰﻧﺪ و ﺑﻪ زور وارد ﺑﺪن ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭘﺲ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آدﻣﯽ را ﻣﺎهﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎلﻫﺎ در رﺧﺘﺨﻮاب ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺟﻮاب ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ : آن ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ مرده خوارﻫﺎ ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺪن اﺻﻠﯽ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮراكﻫﺎی مرده و ﺑﺪن دروﻏﯽ.

اﺻﻼ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﻔﺖ؟

اﺻﻼ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﻔﺖ؟

وﻗﺘﯽ مرده خوارﻫﺎی ﮔﻤﺮاه ﺧﻮراكﻫﺎی مرده و ﺑﯿﻤﺎری زا را ﺣﺮﯾﺼﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﺪن اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ را از ﺑﺪن دور ﻧﻤﺎﯾﺪ. او ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﻌﺪه را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺎ اﺳﻬﺎل رودهﻫﺎ را ﭘﺎك ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی زاﺋﺪ و سموم را ﻧﯿﺰ ﺣﻞ ﻧﻤﻮده از راه رودهﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽراﻧﺪ، ضمنا ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ روز ﻫﻢ اﺷﺘﻬﺎ را ﺑﻨﺪ ﻣﯽآورد ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﭙﺮدازد و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن اﺻﻠﯽ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪارد.

اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺮاغ، اﺳﻬﺎل، ﺗﺐ و ﻏﯿﺮه در واﻗﻊ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﯿﻤﺎری اﺻﻠﯽ را از ﺑﺪن دور ﻧﻤﺎﯾﺪ، مرده ﺧﻮارﻫﺎی ﮐﻮته ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ را درك ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ ﮐﻪ دهﻫﺎ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ آن ﭼﻪ ﻻزم ﺑﻮده ﮐﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﭼﻨﺪ روز ﻧﻔﺲ راﺣﺖ ﺑﮑﺸﺪ، ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد مرده و زﻫﺮآﻟﻮد را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪای ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﯿﻤﺎر را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، آنﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮع سموم ﮐُﺸﻨﺪه و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻠﻮی ﻣﺒﺎرزه ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ، ﺧﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﻮپ ﺟﻮﺟﻪ، ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب، ﺷﯿﺮ و ﻋﺼﺎره ﺟﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪن اﺻﻠﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪن دروﻏﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎری را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ در ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺐ و اﺣﺴﺎس درد ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺪن اﺻﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ و سموم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ دردی و ﻫﺮ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ارﮔﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺪن ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎر ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. زﯾﺴﺖﻧﺸﻨﺎﺳﺎن مرده خوار ﺑﺮای ﺧﺮابﮐﺎریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد مرده در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ ﻫﺰاران اﺳﻢ ﻋﻠﻤﯽ اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺧﺮابﮐﺎریﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن، ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی، درﺟﻪ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ و ﻏﯿﺮه ﯾﮏ اﺳﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

 

همچنین بخوانید:  با ﺑﺪن اﺻﻠﯽ و ﺑﺪن دروﻏﯽ آشنا شوید

 

ﺣﺎﻻ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺧﺮابﮐﺎریﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ در ﺑﺪن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺳﯿﻼﺑﯽ از ﮐﻮه ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻫﺮ راه آزادی ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف رواﻧﻪ ﻣﯽﮔﺮدد، ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ آدم ﺑﯽ ﻋﻘﻞ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮاد ﺑﯿﻤﺎری زا ﻣﯽﺳﺎزد و وارد ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺪن ﮐﻪ راه آزاد ﯾﺎ ﺟﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ. ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﺮگ آور در ﺳﺮ راه ﺧﻮد ﯾﮏ ارﮔﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺿﻌﯿﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺮابﮐﺎریﻫﺎی ﺧﻮد را در آنﺟﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ، ارﮔﺎن ﻣﺰﺑﻮر را از ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازد. اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﻮارد ﻣﺮگ در ﺳﻨﯿﻦ ﯾﮏ، ﭘﻨﺞ، ده ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ. در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺧﺮابﮐﺎریﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ارﮔﺎنﻫﺎی ﺑﺪن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺑﺪن ﺷﺎﻧﺲ آورده ﻧﯿﻤﻪ زﻧﺪه ﻧﯿﻤﻪ مرده ﺗﺎ ﻫﺸﺘﺎد ﻧﻮد ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﻧﻈﺮ مرده خوارﻫﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺧﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﯾﺎ ﭼﺮا ﯾﮑﯽ زود و آن ﯾﮑﯽ دﯾﺮ ﻣﯽﻣﯿﺮد. اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد. اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد مرده و زﻧﺪه، ﺷﺮاﯾﻂ وﺿﻌﯿﺖ ارﮔﺎنﻫﺎ ، ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ، درﺟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ارﺛﯽ و ﻏﯿﺮه و ﻏﯿﺮه دارد. ﻓﻘﻂ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ مرده خوار را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮد. وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺧﻮراك مرده را ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﯽﮔﺬارد، ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﻘﻤﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ را ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻧﻤﻮده ﮐﺎر را ﺑﻪ آﺧﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺧﻮد ﻫﺮ روز، ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ و ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮگ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. مرده خوارﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻼﻫﺎ را ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ، ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺮف ﺧﻮد ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻤﺪن ﻧﺎﻣﯿﺪ.

اﺻﻼ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﻔﺖ؟

اﺻﻼ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﻔﺖ؟

آﯾﺎ ﺑﺮق، رادﯾﻮ، ﯾﺨﭽﺎل، ﺗﻠﻔﻦ، اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، راه آﻫﻦ، ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ، ﻣﻮزﯾﮏ، ﺳﯿﻨﻤﺎ، ﻣﺪرﺳﻪ، اﯾﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ. آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ مرده خوارﻫﺎی ﺑﯽﻋﻘﻞ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻤﺪن ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی داروﺳﺎزی، ﮐﺎﻟﺒﺎسﺳﺎزی، ﺳﯿﮕﺎرﺳﺎزی، ﻣﺸﺮوبﺳﺎزی، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎزی، دﯾﮓﻫﺎی زودﭘﺰ و ﻫﺰاران ﻧﻮع وﺳﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﻤﻪ دﯾﻮاﻧﻪ اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻏﺬاﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ را از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﻼﯾﻢ ﺗﻤﺪن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

دوﯾﺴﺖ ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮگ، آﻣﺪن ﺧﻮد را ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد و آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ. ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺮﻃﺎن و ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﭘﯿﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ، وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﻧﻮزادان ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺴﺖ، ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺎﺑﻖ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺳﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪن اﺻﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﺮد، وﻟﯽ اﮐﻨﻮن در ﻋﺮض ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﮐﺎر را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﺪ، ﻫﯿﭻ ﻋﻤﻠﯽ، ﻫﯿﭻ ﺛﺮوﺗﯽ، ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﮏ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬای مرده ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬای زﻧﺪه ﮐﻪ از اول زﻧﺪﮔﯽ، ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺮای ﻣﺨﻠﻮق ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺠﻠﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت وﺳﯿﻊ، ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه، ﺑﺎ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی رﺳﻤﯽ، ﺑﺎ ﻧﻄﻖﻫﺎی ﺟﺪی و ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﺑﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻗﻄﻮر، ﺑﺎ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ، ﺑﺎ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺪرن، ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎ وﻗﺎر، ﺑﺎ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺎﮐﯿﺰه و ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺨﺮه ﺑﺎزیﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ارزش ﯾﮏ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬای زﻧﺪه را ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻮد آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮراكﻫﺎی مرده و داروﻫﺎی ﺳﻤﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺟﻮان و ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﻠﻂ ﺧﻮد ﭼﻪ ﮔﻨﺎه وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، فورا از آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد، ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮﺷﺎن را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم از راه ﺻﺤﯿﺢ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

 

همچنین بخوانید: چه غذاهایی بخوریم تا بدنی سالم و سرحال داشته باشیم

 

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ درس ﺧﻮد را ﺧﻮب ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد آن را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﺪ. ﭼﻮن درس زﻧﺪه ﺧﻮاری ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ درس اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ آن ﮐﻪ درﺟﻪ اول اﻫﻤﯿﺖ را دارد ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮب ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد. وﻗﺘﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﻣﯽ ﺳﺎزد، ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن، ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻻزﻣﻪ را ﺑﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮ آن ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر را ﺧﺮاب ﻧﻤﻮده از ﻧﻮ ﺑﺴﺎزد. ﺣﺎﻻ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی اﯾﻦ دﻧﯿﺎ را ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺎم دارد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻬﻨﺪس آن ﮐﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﻣﻐﺰ، ﻗﻠﺐ، ﺧﻮن و رﯾﻪ ﻣﺎ را زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات آنﻫﺎ ﮔﻮش دﻫﯿﻢ و اﮔﺮ ﺑﺪن ﻣﺎ ﻣﻬﻨﺪس دﯾﮕﺮی دارد ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و دﺳﺘﻮرات او را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﻫﺮ ﮐﺲ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻫﺮ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ او را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﺳﺎزد، ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪس اﺻﻠﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺧﺪاﺳﺖ. آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﺪا ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ. ﺧﺪا در ﺟﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ، او ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﺴﺖ، در آﺳﻤﺎن، در زﻣﯿﻦ، در ﻗﻠﺐ ﻣﺎ، در ﻣﻐﺰ ﻣﺎ، در داﻧﻪ ﮔﻨﺪم، در ﮔُﻞ، در ﺑﺮگ درﺧﺖ، در ﭼﺸﻤﺎن ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ رﺣﻢ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﮑﺸﯿﻢ. ﭘﺲ ﺧﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﺮ روز و ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺣﺘﯽ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ وﺟﻮد ﺧﺪا را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ، آنﻫﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ، ﭘﺲ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ، ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﭼﻮن ﺧﺪا در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ وﺟﻮد ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا، آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر، ﭘﺮوردﮔﺎر، ﯾﺰدان، ﺧﺎﻟﻖ، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ دارﻧﺪ. ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ دارد ﮐﻪ روی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ واقعا ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪی اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺧﻮب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺎدهﻟﻮح را ﺑﻪ راه ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

  بخشی از کتاب زﻧﺪه ﺧﻮاری (ﺧﺎم ﺧﻮاری) نویسنده : آ .د .آواﻧﺴﯿﺎن  

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

دانه چیا را با خواص کاهش اشتها و کاهش وزن، درمان کم خونی در دوران بارداری، کاهش کلسترول و فشار خون بالا، تنظیم قند خون، کمک به سلامت معده و دستگاه گوارش، پیشگیری از یبوست، درمان سرطان سینه، درمان افسردگی، درمان و پیشگیری از آلزایمر، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0