سبد خرید 0

با رعایت این رژیم غذایی از بیماری ها خداحافظی کنید

457 بازدید
15 تیر 97
عطارک

با رعایت این رژیم غذایی از بیماری ها خداحافظی کنید و همیشه سالم بمانید

زنده خواران اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. واﻗﻌﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ؟ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ، آن را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ اوج آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ، در ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن، ﻗﻠﺐ و رﯾﻪ و ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ، ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪارﯾﻢ. ﭼﺮا زنده خواران ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﺟﻮاﺑﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ، ﭼﻮن آنﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺪارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺣﺮف دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ، ﯾﮏ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ، اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺰاران ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ از همه ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن از زﻧﺪه ﺧﻮاران رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ آن ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی دراز و ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺪاوای ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و روز ﺑﻪ روز ﺣﺎﻟﺸﺎن رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﻣﯽرﻓﺖ، از روزی ﮐﻪ زنده خوار ﺷﺪه اﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﯾﺾ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و دارو ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار و ﯾﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. آﻣﺎر آن ﻫﺎ ﻓﻌﻼ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ، ﭼﻮن ﻫﻨﻮز اﻧﺠﻤﻦ رﺳﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده اﯾﻢ. ﻓﻘﻂ آن ﻗﺪر ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ همه زنده خواران ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ از ﻫﺮ ﺻﺪ ﯾﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در نتیجه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﺎﺗﻮروﭘﺎﺗﯿﮏ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی گیاه خواران و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻃﺮز ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ را در راهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و از ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ، اﻓﮑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدمِ روﺷﻨﻔﮑﺮ در ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﺮﺻﺖ داده اﺳﺖ آﺧﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪم را ﺑﺮدارﻧﺪ و ﻣﺼﺮف ﺧﻮراكﻫﺎی مرده و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

با رعایت این رژیم غذایی از بیماری ها خداحافظی کنید

با رعایت این رژیم غذایی از بیماری ها خداحافظی کنید

در دﻧﯿﺎی زنده خواران اﺳﺘﻌﻤﺎل کلمه ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ، ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ همه ﻣﺮدم مرده خوار ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﭼﻪ اﺳﻤﯽ دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ دارﻧﺪ. ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارم و ﻣﺮدم را ﺑﻪ راه زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ کلیه ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ را ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﺮدم را از ﻇﻠﻢ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن و داروﺳﺎزان ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ. ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد، ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻗﻊ آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﺎدان، ﻓﺮد ﺣﻘﯿﻘﺖﮔﻮ را در آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ. ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ و آنﻫﺎ ﻣﺮا از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ؛ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روش زنده خواری ﻓﻮرا ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﻧﻤﯽ زدﻧﺪ، ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد الان ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد. ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص ﺳﺎدهﻟﻮح ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺲ وظیفه اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داران، ﭘﺰﺷﮑﺎن، ﭘﺮﺳﺘﺎران، داروﻓﺮوﺷﺎن و ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﻠﻮی اﺧﺘﺮاع راه آﻫﻦ، اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﺳﺐ و اﻻغ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮراكﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﮐﻨﻢ، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن اروﭘﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ داراﯾﯽ ﻣﺮا ﺑﺨﻮرﻧﺪ و دﺧﺘﺮم را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان دﯾﮕﺮم ﺑﮑﺸﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ زنده خواراﻧﯽ را ﮐﻪ در همه ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺎن، ﮐﺮه و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻣﺮﯾﺾ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎنﻓﺮوش، ﮔﻮﺷﺖﻓﺮوش و داروﻓﺮوش ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ؟

 

همچنین بخوانید: آیا زنده خواری همان گیاه خواریست ؟ تفاوت در چیست ؟

 

زنده خواری به هیچ کس ضرری نمی رساند.

اصلا اﯾﻦ داروﻓﺮوﺷﺎن، زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن، ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪداران مرده خوار اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﻮل و ﺛﺮوت را ﺑﺮای ﭼﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎن ﮐﺎﻣﻞ، ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ؛ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﻨﯿﺮ، ﺧﺎوﯾﺎر؛ ﺑﻪ ﺟﺎی آبﻧﺒﺎت، ﺷﮑﻼت؛ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎنﻗﻨﺪی، ﮐﯿﮏ ﭘﻨﺞﻃﺒﻘﻪای؛ ﺑﻪ ﺟﺎی آب ﺳﺎده، ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻃﻨﺎب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎره ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﻧﻘﺮه ای و ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻗﺸﻨﮓ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺤﮑﻢ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺧﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗاﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﭘﻮل زﯾﺎد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻋﯿﺎﺷﯽ، ﭘﺮﺧﻮری، ﺑﯿﻤﺎری و ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص ﮐﻮﺗﻪﺑﯿﻦ، زنده خواری در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺿﺮری ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ. اوﻻ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻐﻞ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪﺗﺮی اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ. ﺛﺎﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪداران، داروﻓﺮوﺷﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮب درك ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮج ﻧﻤﻮدن ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺛﺮوت ﺧﻮد ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ آن ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ زنده خواری ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و اﮔﺮ آنﻫﺎ ﮐﻤﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﺮگ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از ﮐﺎر ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﻧﺪه ﺧﻮاری ﻓﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد. در اﯾﻦ دوره و زﻣﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪ دارد. اﮔﺮ ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ ﻓﻮرا ﻣﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه دﻧﺒﺎل آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.

با رعایت این رژیم غذایی از بیماری ها خداحافظی کنید

با رعایت این رژیم غذایی از بیماری ها خداحافظی کنید

ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺳﻮء نتیجه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻓﻮری داروﻫﺎ و ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎ از ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﭼﻮن آنﻫﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ آﭘﺎﻧﺪﯾﺴﯿﺖ و ﯾﺎ ﻓﺘﻖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ آﭘﺎﻧﺪﯾﺴﯿﺖ ﯾﺎ ﻓﺘﻖ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرود. اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراكﻫﺎی مرده و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و ﺿﺮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺪن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞﻫﺎ را ﺷﺎﻫﮑﺎر ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺟﺎر ﻣﯽزﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای آن اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺮص ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺰرﯾﻖ، ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧﻮد زﯾﺮ ﭼﺎﻗﻮ و ﻗﯿﭽﯽ ﺟﺮاح ﻣﯽروﻧﺪ و از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.

اﮐﻨﻮن در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ، ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش در آﻣﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺮدم ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻣﺮدم ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی اﻓﺴﻮن ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و از راه ﺻﺤﯿﺢ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. آنﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻋﻀﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺗﺎزه ﺟﺎی آن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ. اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﺮاعﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻃﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ. اﯾﻦ ها ﻓﻌﻼ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺧﻮد ﮐﺮده و ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.

QAZA3 attarak photo

با رعایت این رژیم غذایی از بیماری ها خداحافظی کنید

آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ همه مرده خوارﻫﺎ اﻋﻢ از ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد؟

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﮏ دارد ﻣﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ. ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ. در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻮدم ﮐﻪ رادﯾﻮ اﻇﻬﺎرات ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮاﺣﺎن ﻗﻠﺐ آﻗﺎی ﭘﺮﻓﺴﻮر ﺑﺎرﻧﺎرد را ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻇﻬﺎرات او دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ، ﮔﻮﯾﺎ در آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ، ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن ﻗﻠﺐ ﺳﺎﻟﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻀﻮﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در آﺗﯿﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻀﻮﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﺎرﻧﺎرد ﻫﯿﭻ از ﺧﻮد ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﻀﻮﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﺎت از ﻋﻀﻮﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟ اﮔﺮ او ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را از ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮد : ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ، ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺪارﻧﺪ، داروﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارﻧﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن واﻗﻌﺎً ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﻗﻼً ﻗﻠﺐ ﮔﺎو ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﻗﻠﺐ ﮔﺮگ، ﺷﯿﺮ و ﭘﻠﻨﮓ!

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮدد، در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ، اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ همه ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ در نتیجه ﻣﺼﺮف ﻧﺎن مرده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. آنﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ دو ﺳﻪ ﻫﺰار و ﯾﺎ دو ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺟﺎن ﻣﺮدم را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﭼﻮن نتیجه اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﺎن را اﺳﻢ ﻣﯽﺑﺮم ﭼﻮن ﻧﺎن ﻏﺬای اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ ﻋﻮض ﮐﺮدن ﻧﺎن مرده ﺑﺎ ﮔﻨﺪم زﻧﺪه ﯾﺎ آرد ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﻧﺎن را ﺑﺎ ﮔﻨﺪم زﻧﺪه ﻋﻮض ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و نتیجه آن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ، ﻃﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ از همه ﻏﺬاﻫﺎی مرده دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.

با رعایت این رژیم غذایی از بیماری ها خداحافظی کنید

با رعایت این رژیم غذایی از بیماری ها خداحافظی کنید

کلیه ﺣﺴﺎبﻫﺎی داروﻫﺎ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻏﯿﺮه در ﻧﺘﯿﺠﻪ مرده ﺧﻮاری ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻋﺪه ای از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ، ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺎزد. اﯾﻦ ﺣﺮف درﺳﺖ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﯾﻂ مرده خواری، ﭼﻮن وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﻧﺎم ﺑﺮده از ﻏﺬاﻫﺎی مرده ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ؛ وﻟﯽ زنده خواران اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ﻧﺪارﻧﺪ و درﺑﺎره آنﻫﺎ اﺑﺪا ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ، ﭼﻮن ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﺪن آنﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. اﮔﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و ﻏﯿﺮه ارزﺷﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﺬای زﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ مرده و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. زنده خواران اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ ﯾﺎ رﯾﻪ ﻧﺪارﻧﺪ، زﯾﺮا کلیه ارﮔﺎنﻫﺎی آنﻫﺎ ﺗﺎ آﺧﺮ ﭘﯿﺮي واﻗﻌﯽ ﺑﺪون ﻋﯿﺐ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن ﻗﻠﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، زﯾﺮا در ﺷﺮاﯾﻂ زنده خواری ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد.

ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ رادﯾﻮ ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن زﯾﺎد ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ رﯾﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از زﯾﺎده روی در ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ ﻓﻮت ﻧﻤﻮده ﺑﻮد. ﺳﺨﻨﮕﻮ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ دوم را ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮگ ﻫﺰاران ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻢ، ﭼﻮن اﯾﻦ ﯾﮏ آدمﮐُﺸﯽ و ﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺖ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ اﺳﺖ و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺎن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ داروﻫﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ را اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮده و ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺖ آﺷﮑﺎر و روﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ، ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن در نتیجه ﻣﺴﻤﻮﯾﺖﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؟

 

همچنین بخوانید:  آﯾﺎ در رژیم غذایی، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﻖ دارد ﯾﺎ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن؟

 

از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد مرده و ﯾﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد راه ﻧﺪﻫﯿﺪ

زﻧﺪه ﺧﻮاران ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ فلسفه ﺗﻐﺬﯾﻪای و ﻋﻠﻢ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻃﺒﯽ، همه ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را در دو ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ : از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد مرده و ﯾﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد راه ﻧﺪﻫﯿﺪ. ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ از ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﮐﺸﺘﺎر ﺗﺎ اﺑﺪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﺗﻤﺎم ﻗﺪمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راه ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد ﻏﻠﻂ و ﺑﯽ اﺳﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و همه ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در همه ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ دروغ و ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮕﺎﻧﻪ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﻘﺪس ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ از راه زنده خواری و ﺗﻮﺳﻂ زنده خواران ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ. اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪم در اﯾﻦ راه ﻋﻮض ﻧﻤﻮدن ﻃﺮز ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﮐﺲ در اﺟﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ او دﺷﻤﻦ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،

از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ همه ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﭼﻘﺪر ﻏﯿﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ، ﺑﯽارزش و ﻣﻀﺮ اﺳﺖ. ﻣﻦ از همه ﭘﺰﺷﮑﺎن و از وزارت ﺑﻬﺪاشت ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﭼﺮا آنﻫﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﻼ ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ را ﺑﺎ ﻧﺎن ﺳﯿﺎه ﻋﻮض ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ ﭼﺮا در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ را ﻗﺪﻏﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ده ﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺮدم ﺳﺎده ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، آنﻫﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎن ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺧﻮد ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺮدم ﻣﺘﻤﺪن ﻫﻤﮕﯽ ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ. اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روش زنده خواری ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ مرده خواری ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ دﻟﺸﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ، ﺑﮕﺬارﯾﺪ آنﻫﺎ دﻧﯿﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ و ﻣﺎ دﻧﯿﺎی ﺗﺎزه ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺴﺎزﯾﻢ.

QAZA5 attarak photo

با رعایت این رژیم غذایی از بیماری ها خداحافظی کنید

ﺑﮕﺬارﯾﺪ آنﻫﺎ ﺧﻮراك مرده ﺑﺨﻮرﻧﺪ، ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ داروﻫﺎی ﺳﻤﯽ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻋﻀﻮﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ، ﻣﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ. اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺸﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺗﺎزه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. آنﻫﺎ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﭘﻮﺳﯿﺪه و ﮐﻬﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺒﺮﻧﺪ. آرزوی ﻣﺎ ﻧﺠﺎت ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺎل و ﻧﻮزادان آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و همه ﻓﮑﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روی آنﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدد.

اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻮراكﻫﺎی مرده ﺑﺮای ﻧﻮزادان ﻧﻪ ﻓﻘﻂ دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺬای مرده ﻫﻤﺎن ﻧﻔﺮت را دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﮕﺎر ﯾﺎ ﺗﺮﯾﺎك اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺿﺮر ﻏﺬای مرده ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺿﺮر ﺳﯿﮕﺎر و ﺗﺮﯾﺎك ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮن ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از سموم اﯾﻦﻫﺎ از رﯾﻪ دﻓﻊ ﻣﯽﮔﺮدد وﻟﯽ سمومی ﮐﻪ از ﻏﺬاﻫﺎی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﺎ وارد ﺧﻮن اﻧﺴﺎن ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺮگ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اراده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻗﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮزادان ﻣﻮاد مرده ﺧﻮراﻧﺪن را ﺻﺮﯾﺤﺎ ﻗﺪﻏﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل زنده خواری اﮔﺮ ﯾﮏ درﺻﺪ در روش ﺧﻮد ﺿﺮر دﯾﺪه ﺑﻮدم الان ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه و از راه ﻏﻠﻂ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدم، ﭼﻮن ﻣﻦ ﻧﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد و ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ام و ﻧﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ راه ﻏﻠﻂ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ. ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ زنده خواراﻧﯽ ﮐﻪ از همه ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ در ﺗﻤﺎس اﻧﺪ ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﻮت ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎهﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎ زنده خواری ﺳﻮء ﻧﺘﯿﺠﻪای دﯾﺪه و از زنده خواری ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد همه آنﻫﺎ در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﻣﺎهﻫﺎی زنده خواری ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ ﺷﺶ ﻣﺎه زنده خواری ﻧﻤﯽﻣﯿﺮﻧﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری آنﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه و اﯾﻦ اﺷﺨﺎص، دﯾﮕﺮ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد و ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭘﯿﺮی واﻗﻌﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد (اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺪ درﺻﺪ زنده خواری). وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻣﺮدم در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ در ﻋﺮض اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺻﺪﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻋﺮض ﭼﻬﻞ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل مرده خواری ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد زده اﻧﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

همچنین بخوانید: زیست شناﺳﺎن ﺳﯿﺎه را ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﻔﯿﺪ را ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ

 

ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ، ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮔﺮدد و ﺷﺨﺺ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻮلﻫﺎی زاﺋﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺣﻞ ﺷﺪن سموم اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺪن وﻗﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارد. ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ معالجه ﺣﻘﯿﻘﯽ از روز اول زنده خواری ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ از روز ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻋﻮض اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﯿﺮی ﺑﺮود، روز ﺑﻪ روز ﺟﻮانﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد. اﯾﻦ وﺿﻊ را ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم و ﺳﺎﯾﺮ زنده خوارﻫﺎ داﺋﻤﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻏﻠﻂ و ﻣﺘﻀﺎد ﮐﻪ ﻓﻌﻼ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﻣﺎل ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻔﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﻃﻨﺎ ﻣﻀﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه، وﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ ﺗﺬﮐﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﺑﺮم و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺦ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻨﺪ اﺑﺮاز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﺰﺷﮑﺎن و زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ. اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻫﺰاران ﺳﺎل و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و روی ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻨﻮﻧﯽ در آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺲ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ در اﯾﻦ اﻣﺮ دﺳﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ. اصلا ﻣﺮدم از اول ﮐﺎر، ﺣﻘﯿﻘﺖ را در راه ﻏﻠﻂ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. آنﻫﺎ در اﯾﻦ راه ﻏﻠﻂ زﺣﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری ﻋﻤﺮ ارزﻧﺪه ﺧﻮد را ﺑﯿﻬﻮده ﺻﺮف ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ نتیجه ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ روز ﺑﻪ روز ﺧﻮدﺷﺎن را در اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻏﺮق ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﭘﺎﯾﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻧﺨﺴﺖ در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺮدم از راه ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه و اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم را در راه ﻏﻠﻂ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ. ﺑﻄﻮریﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ: ﺧﺸﺖ اول ﮔﺮ ﻧﻬﺪ ﻣﻌﻤﺎر ﮐﺞ ﺗﺎ ﺛﺮﯾﺎ ﻣﯽرود دﯾﻮار ﮐﺞ

راه ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮔﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ راه ﺧﺪاﺳﺖ، ﻫﻤﯿﻦ راه ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ. ﻣﺮدم ﮐﻮﺗﻪﺑﯿﻦ از دﻧﯿﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن را در ﻣﺮداب ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺳﻤﯽ ﻏﺮق ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

بخشی از کتاب زﻧﺪه ﺧﻮاری (ﺧﺎم ﺧﻮاری) نویسنده : آ .د .آواﻧﺴﯿﺎن  

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

روغن زنجبیل را با خواص تسکین دردهای شکمی، درمان مسمومیت غذایی، درمان حالت تهوع، درمان اختلالات تنفسی، کاهش التهاب، درمان مشکلات قاعدگی، محافظت از سلامت قلب، افزایش سلامت پوست سر، کاهش شوره سر، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0