سبد خرید 0

تغذیه سالم برای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ کودکان

329 بازدید
30 خرداد 97
عطارک

تغذیه سالم برای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ کودکان

 • ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ، (وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ از ﺗﻤﺎم ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻣﻮاد داﻧﻪای و ﻏﻼت، ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ، ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت، ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ).
 • ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ از ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﻣﯿﻮهﻫﺎ، ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﻓﯿﺒﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ (ﻧﺎن ﺳﺒﻮس دار، رﺷﺘﻪ، ﺑﺮﻧﺞ، ﯾﺎ ﻏﻼت).
 • از ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﭘﺮ ﭼﺮﺑﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد (ﺷﯿﺮ ﮐﻢ ﭼﺮب، ﮐﺮه ﻣﺎرﮔﺎرﯾﻦ، ﮐﺮه و ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻢ ﭼﺮب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد).
 • از ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺒﺦ ﻏﺬاﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد (ﻏﺬاﻫﺎی ﮐﺒﺎﺑﯽ، آب ﭘﺰ ﯾﺎ ﺑﺨﺎرﭘﺰ ﺑﺠﺎی ﺳﺮخ ﮐﺮدﻧﯽ ﻫﺎ).
 • ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﻏﻼت و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد.
 • ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﻗﻨﺪی را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ، ﺑه عنوان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ، ﻧﻮﺷﯿﺪن آب را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و روی ﻣﯿﺰ ﻧﺎﻫﺎر ﺧﻮری را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 • از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎرج از زﻣﺎن وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﻮده و زﻣﺎن ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 • ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ نمایید، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﻫﺎر و ﺷﺎم ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد.
 • ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ (ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﭘﺮ ﭼﺮب)، ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺷﺎم.
 • ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ (ﻣﯿﻮهﻫﺎ، ﻫﻮﯾﺞ و دﯾﮕﺮ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت) ﺟﺬاب و در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 • ﻧﺎﻫﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺻﺮف در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 • ﻏﺬای زﯾﺎد در ﺑﺸﻘﺎب ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺮﯾﺰﯾﺪ و آن ﻫﺎ را وادار ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻫﻤﻪ ﻏﺬای ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺸﻘﺎب ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 • از ﻏﺬا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
تغذیه سالم برای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ کودکان

تغذیه سالم برای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ کودکان

چند توصیه مهم دیگر

ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ، خانواده ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻏﺬاﻫﺎی ﮐﻢ ﭼﺮب ﺳﺎﻟﻢ آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻮهﻫﺎ) در دﺳﺘﺮس ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. واﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﻨﻈﻢ و ﺗﺎﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺬا ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﻄﻮر واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﻏﺬای اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﯾﮏ ﺟﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﯿﺰ ﻏﺬا ﺧﻮری و ﺑﺪون ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ را ﺣﺬف ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ ﻏﺬای ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺨﻮرﻧﺪ. ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺮی ﺑﺪن ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺪون ﭘﺮﺧﻮری ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ روﺣﯿﺎت و رﻓﺘﺎر ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺣﻤﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ و اﻟﮕﻮ دﻫﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ورزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﮐﻮدﮐﺎن آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺮای دورهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارﻧﺪ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ را در ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

حمایت والدین از فرزند در فعالیت های جسمانی

ﺣﻤﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎزی ﯾﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ورزﺷﯽ، ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ورزﺷﯽ، ﺧﺮﯾﺪ وﺳﺎﯾﻞ ورزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﯾﺎدآوری ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺎزی ﻓﻌﺎل در ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻮب، ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺴﯿﺮ اﺟﺮای ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ورزش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻮر ﻋﺎدی روزاﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی آﺳﺎﻧﺴﻮر از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﻠﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای ﺗﺮدد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻦ، ﭘﯿﺎده روی ﯾﺎ از دوﭼﺮﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و در کارﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮف ﻫﺎ، ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن اﺗﺎق، ﺷﺴﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ و…) ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ، ﻃﯽ 50 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 

همچنین بخوانید: درمان بیماری ها با غذا

 

راﻫﺒﺮدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن

ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن زﻣﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، تبلت یا موبایل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻧﮕﺮش آنﻫﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ و ﻣﺜﺒﺖﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﻮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ، اﯾﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪای اﺟﺒﺎری در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﻮان ﺷﺎﻧﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ داده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ، ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻨﻘﻼت را ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻨﻘﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﮔﻬﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و ﻏﺬاﻫﺎی ﭘﺮﭼﺮب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﭘﺮ ﮐﺎﻟﺮی ﮔﺮدد، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺻﺮف اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدد، وﺟﻮد دارد.

خانواده ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻮر ﻋﺎدی و زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل؛ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﭽﻪ و ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن وی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺎدﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﻼح آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

لاک مغسول را با خواص لاغری و کاهش وزن، درمان یرقان، درمان بیماری های انگلی روده،درمان سرفه و سرماخوردگی، معالجه تنگی نفس، بدون هیچ اسانس و افزودنی شیمیایی، از فروشگاه عطارک تهیه نمایید.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0