سبد خرید 0

تغذیه نادرست و عواقب بدن دروغی

211 بازدید
27 تیر 97
عطارک

تغذیه نادرست و عواقب بدن دروغی چیست ؟!

ﻫﺮ مرده خوار در ﺑﺪن دروﻏﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﮑﺎر و اﻋﻤﺎل او را اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺮده ﺧﻮارﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻧﺴﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ، ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر و ﮐﺎﻣﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﺑﺪنﻫﺎی اﺻﻠﯽ و دروﻏﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺪن دروﻏﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎی زاﺋﺪ و ﺳﻤﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺧﻮد ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺮده ﺧﻮارﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﭼﻨﺎن ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص ﺗﺎ دو ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪن اﺻﻠﯽ در آﻣﺪه اﺳﺖ. ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺨﺘﻨﯽﻫﺎی دﻧﯿﺎ را اﯾﻦ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ. اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻣﺮدم ﻋﺠﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻏﺬا را ﺧﻮب ﻧﻤﯽﮐُﺸﻨﺪ و ﻧﯿﻢ ﺟﺎن ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻏﺬای زﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺪن اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺑﺪن اﺻﻠﯽ ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪه در ﮔﻮﺷﻪای ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺪن دروﻏﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﺪ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ، ﭘﻮلﭘﺮﺳﺘﯽ، دزدی، آدمﮐﺸﯽ و ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال از او ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ. اﯾﻦ ﺷﯿﻄﺎن در ﻣﻐﺰ ﻫﻤﻪ رﻫﺒﺮان و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣﺤﮑﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ دﺳﺘﻮرات ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ دﻧﯿﺎ را اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ دﻧﯿﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻮی ﻏﺬای پخته را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ. او ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ، او ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻮی ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ، ﻣﻮاد ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻏﺬا ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از درون دﯾﮓ ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﯽﭘﺮد و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺮدد.

تغذیه نادرست و عواقب بدن دروغی

تغذیه نادرست و عواقب بدن دروغی

ﻫﻤﻪ پخته خوارﻫﺎ دو ﻧﻮع ﻓﮑﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ از ﺑﺪن اﺻﻠﯽ و دﯾﮕﺮی از ﺑﺪن دروﻏﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد. در ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص ﺑﺪن دروﻏﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪن اﺻﻠﯽ را ﮐﺎملا ﻋﺎﺟﺰ ﮐﺮده و ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ او ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﭼﺸم های ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺳﺮخ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺷﮑﻢ ﮔﻨﺪه وﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎب زﻧﺪه ﺧﻮاری را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﯾﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺪن دروﻏﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮف زدن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮید : ﺑﺎﺑﺎ وﻟﺶ ﮐﻦ، زنده خواری ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﺑﯿﮑﺎری؟ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻘﻞ ﻧﺪارﻧﺪ؟ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﻮﺷﻤﺰه را ﻧﺨﻮرﯾﻢ، مشروب ﻧﺨﻮرﯾﻢ، ﺳﯿﮕﺎر ﻧﮑﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﯿﻢ؟ اصلا آدم ﺑﺮای ﭼﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺮفﻫﺎی ﭘﻮچ و ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ.

اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺼﻮرش را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﺑﻠﮑﻪ اﺷﺨﺎص ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﻓﺮﺳﻮده، ﻋﻤﺮ ﻋﺎدی ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ زنده خواری ﺷﺼﺖ اﻟﯽ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد، آن ﻫﻢ ﭼﻪ ﻋﻤﺮی، ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺑﺪون ﺑﯿﻤﺎری، ﺑﺪون رﻧﺞ و ﺑﺪون ﻏﺼﻪ. در اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺪن اﺻﻠﯽ ﻫﻨﻮز کاملا ﻋﺎﺟﺰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺤﺖ اﺛﺮات ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب، ﺑﺪن اﺻﻠﯽ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﮐﻤﯽ ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺧﻮرد و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ : اﯾﻦ آدم راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ، آﺗﺶ ﻣﻮاد ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻏﺬا را ﻣﯽﮐُﺸﺪ، ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﮐﺸﻒ آﺗﺶ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه و خام ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﻧﯿﺮو و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ، ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻫﻢ ﻏﺬای زﻧﺪه ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ، اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ، ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯽ ﺷﻤﺎری ﻫﻢ ﺑﺎ زنده خواری ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

تغذیه نادرست و عواقب بدن دروغی

تغذیه نادرست و عواقب بدن دروغی

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ در اﯾﻦ ﻧﻮع اﻓﺮاد ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ دوام ﻣﯽ آورد، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻮی ﯾﮏ ﻏﺬای ﻣﺮده ﺑﻪ دﻣﺎغ آنﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﻓﻮری ﺷﯿﻄﺎن از درون ﺑﺪن دروﻏﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮید : ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﮕﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﮐﺎملا ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد، ﭼﻪ ﻋﺠﻠﻪای دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ فورا زنده خوار ﺑﺸﻮﯾﻢ و ﺧﻮدﻣﺎن را از “ﺟﺎﻣﻌﻪ” ﺟﺪا ﺳﺎزﯾﻢ، ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﻋﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

 

همچنین بخوانید: با ﺑﺪن اﺻﻠﯽ و ﺑﺪن دروﻏﯽ آشنا شوید

 

ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺘﻈﺎر را ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﺳﺎﻟﻤﯽ در ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ، روزاﻧﻪ دهﻫﺎ ﻧﻮع دارو ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻫﻔﺘﻪ ای ﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﯿﺶ دﮐﺘﺮ ﻣﯽروﻧﺪ و در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﻗﺪم ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻧﺪرتا زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﺮﺧﻮرد زﯾﺎدی داﺷﺘﻪام ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﻫﻤﮕﯽ زﯾﺮ ﺧﺎک ﺧﻔﺘﻪاﻧﺪ. اﻟﺴﺎﻋﻪ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺷﺨﺎص ﻓﺮاواﻧﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﺪارﻧﺪ. دل ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﺳﻮزد وﻟﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد، ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ زور ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ آنﻫﺎ را ﺑﻪ راه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ در آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﻮه ﺑﺨﻮرد ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺪﺧﻮاه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ: زنده خواری ﮐﺮد و ﻣﺮد.

و اﻣﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺑﺪن اﺻﻠﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺣﺎل ﭼﺮت زدن اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﺘﺎب زﻧﺪه ﺧﻮاری ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن اﺻﻠﯽ ﮐﺎملا ﺑﯿﺪار ﺷﺪه از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯿﺰد، ﺣﺮف ﻫﺎی ﮐﺘﺎب را ﺻﺪ درﺻﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎی اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﻨﺪ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﮕﯿﺮد، ﻣﺼﺮف ﺧﻮراکﻫﺎی ﻣﺮده و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻗﺪﻏﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده زنده خوار ﺑﺸﻮﻧﺪ. ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰء اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺷﺨﺎص ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺻﺪای ﺷﯿﻄﺎن را در درون ﺧﻮد ﺧﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و آﻟﺖ دﺳﺖ او ﻧﺸﻮﯾﺪ.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

خمیر مایه را با خواص تقویت سیستم ایمنی بدن، دستگاه گوارش سالم تر، بارداری سالم تر، مراقبت بهتر از پوست، باعث پف کردن و ایجاد عطر در نان، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

عطارک
0