سبد خرید 0

خام خواری روشی طبیعی برای سلامتی

1 بار
27 تیر 97
عطارک

چرا خام خواری روشی طبیعی برای سلامتی است؟!

اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﯿﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ و ﺿﺮرﻫﺎ ﻣﻦ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده، ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺧﺪاداده ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ را ﯾﮑﺒﺎره از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎزﯾﺪ. ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﺪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﺪاداده را رد ﮐﻨﯿﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و روی ﺻﺪﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎر و اﻗﻼ ﺑﺮای ﻣﺪت ﭘﻨﺞ اﻟﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻏﺬای زﻧﺪه (غذای خام) و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﯿﻤﺎران را ﺷﻔﺎ ﻧﻤﯽدﻫﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ زﻧﺪهﺧﻮاران ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ.

خام خواری روشی طبیعی برای سلامتی

خام خواری روشی طبیعی برای سلامتی

ﺧﻮب ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺳﻮد ﻋﻈﯿﻢ ﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﭼﯿﺰی ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻗﻊ دارم. اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ از ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬای ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ (ﮐﻠﻤﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﺧﻮراكﻫﺎ ﮐﺎر ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.) و ﺿﻤﻨﺎ از وﺳﺎﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ موقتا ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ از آنﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد، اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺎﺷﺪ.

 

همچنین بخوانید: آیا رژیم زنده خواری مشکل و طاقت فرساست؟!

 

ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﮐﺴﺎﻧﯽ را در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی زﻧﺪه ﺧﻮاری ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد از ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﻣﺮده اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮده و ﯾﺎ ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺮده ﻣﻌﺘﺎد ﻧﺸﺪه و از آنﻫﺎ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ. وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ آن ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ دهﻫﺎ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎری داﺷﺘﻨﺪ و اﮐﻨﻮن در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺮﺧﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ داروﻫﺎی ﺳﻤﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ زﯾﺮ ﻗﯿﭽﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮود. وﺟﺪان ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻏﺬای ﻣﺮده (غذای پخته، گوشت و…) ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ زودی ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ راﺳﺦ ﻏﺬای ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج، ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در آنﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮر آن را ﺑﮑﻨﺪ. ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﻣﯽآﯾﺪ بطوریکه ﻣﺮدم ﻓﻬﻤﯿﺪه و روﺷﻨﻔﮑﺮ در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮردن ﺧﻮراك ﻣﺮده از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر جهل و ﺑﯽارادﮔﯽ آنﻫﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

کینوا رنگی  را با خواص تسکین دردهای میگرنی، مقابله با دیابت نوع۲، ضد پیری، کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی ، مقابله با مشکلات گوارشی، لاغر کننده، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

عطارک
0