سبد خرید 0

در رژیم غذایی میانه روی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ

993 بازدید
18 تیر 97
عطارک

چرا در رژیم غذایی میانه روی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ؟!

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زنده خوار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ دارو ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﻬﺪاﺷﺖ راه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﺠﻪ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮه و ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی زاﺋﺪ ﺧﻮد ﻣﻘﺪاری ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮﻫﻨﻮردی روی ﻗﻠﺐ و ﻋﻀﻼت ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮد آن ﻗﺪر ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ و ﻧﺎﺗﻮانﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ. اﯾﻦ اﺷﺨﺎص در راه ﺧﻮد وارد ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ، ﺗﺨﻢﻣﺮغ، روﻏﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﮐﻠﻪ ﭘﺎﭼﻪ و ﻗﻨﺪ و ﭼﺎی، ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﺣﻞ ﺷﺪه را از ﻧﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻮﻫﻨﻮردان ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮﻫﻨﻮردان زنده خوار ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﭼﺎر ﮔﺸﺎدی ﻗﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻊ را ﻫﻢ ﻧﺰد ورزﺷﮑﺎران دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻋﻮض اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﻦ ﺷﺼﺖ ﯾﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﮕﯽ روز ﺑﻪ روز ﻗﻮه ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮕﯽ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺪنﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ و ﻗﻠﺐﻫﺎی ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯿﺪان ورزش را ﺗﺮك ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻫﯿﭻ مرده ﺧﻮاری در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺳﺎﻟﻢ ﻓﺮض ﮐﻨﺪ. ﻣﺮگ داﺋﻤﺎ او را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ او را ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪازد و ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را در اوج ﻗﺪرت و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻣﺪالﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ روی ﺳﯿﻨﻪ و ﺳﺮﻃﺎن وﺣﺸﺘﻨﺎك درون ﺳﯿﻨﻪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﺮﮔﺸﺖ و دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ در ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺪرود ﺣﯿﺎت ﮔﻔﺖ.

در رژیم غذایی میانه روی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ

در رژیم غذایی میانه روی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ

ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص ﺑﻌﺪ از ﺷﺼﺖ ﯾﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل مرده خواری ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﺎ رگﻫﺎی آﻟﻮده و ﺟﺮم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ورزش ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﮔﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، روی ﺳﺮ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺧﻮد را دﭼﺎر ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﺻﻮﻻ ورزش ﺑﺮای مرده ﺧﻮاران ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ در ﺑﺮ ﻧﺪارد، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ورزشﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ورزش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روزاﻧﻪ ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد. ﯾﮏ زنده خوار از ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻟﺬت ﻧﻤﯽﺑﺮد، او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺪم ﺑﺰﻧﺪ، ﺑﺪود، ﺑﺮﻗﺼﺪ، ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ورزش، ورزش ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮدش در ﻫﻮای آزاد، رﻗﺺ، ﺗﻨﯿﺲ، اﺳﮑﯽ، ﺷﻨﺎ، سوار کاری، ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ، ﻧﺠﺎری، آﻫﻨﮕﺮی و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮط زنده خواری ﮐﺎﻣﻞ.

 

همچنین بخوانید: ﺧﻮراک ﻣﺮده ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮض و ﻣﺮگ و ﻏﺬای زﻧﺪه ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ

 

اﻧﻘﻼب زﻧﺪه ﺧﻮاری در ﻣﯿﺪان ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﯾﮏ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن روﺷﻦﻓﮑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی زاﺋﺪ و ﺑﯽارزش ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻧﺪه ﺧﻮاری ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و وزن ﺑﺪﻧﺸﺎن را ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ و در ﻋﻮض ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دادن ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻼت ﺧﻮد ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﻦ و ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮدﻧﺪ و رﮐﻮردﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﺮ ﺟﺎی ﺑﻨﻬﻨﺪ. ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻻزم ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺗﺒﺎدل ﺳﻠﻮلﻫﺎی زاﺋﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ درﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺳﺪ.

بخشی از کتاب زﻧﺪه ﺧﻮاری (ﺧﺎم ﺧﻮاری) نویسنده : آ .د .آواﻧﺴﯿﺎن  

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

دانه چیا را با خواص کاهش اشتها و کاهش وزن، درمان کم خونی در دوران بارداری، کاهش کلسترول و فشار خون بالا، تنظیم قند خون، کمک به سلامت معده و دستگاه گوارش، پیشگیری از یبوست، درمان سرطان سینه، درمان افسردگی، درمان و پیشگیری از آلزایمر، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه های پیشنهادی و داروهای گیاهی ذکر شده، مسئولیتی نداشته و بهتر است قبل از استفاده، با پزشک و یا مشاور طب سنتی در تماس باشید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0