سبد خرید 0

همه چیز در مورد بیماری حصبه

1256 بازدید
15 خرداد 97
عطارک

بیماری ﺣﺼﺒﻪ چیست و چگونه آن را درمان کنیم؟

حصبه (ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻠﻮز Typhoid) ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺣﺎد و واگیر دار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﺎﺳﯿﻞ ﻫﺎی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﻨﯿﻦ را ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﯿﺮ ﺧﻮاران و اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی 60 ﺳﺎل ﻣﻌﻤولا دﭼﺎر ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

راه اﻧﺘﻘﺎل حصبه :

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از راه ﺗﻤﺎس ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ دﻫﺎﻧﯽ، اﻧﺴﺎن را آﻟﻮده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. (در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف آب، ﻏﺬا، ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت آﻟﻮده).

ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎری :

ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺮوع ﺗﺪرﯾﺠﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺐ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺗﺐ ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﺪاوم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺮز، ﺗﻬﻮع، اﺳﺘﻔﺮاغ، دل درد و ﺳﺮدرد، ﺣﺎﻟﺖ ﮔﯿﺠﯽ، درد ﻋﻀﻼﻧﯽ، ﺿﻌﻒ، ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ، ﮐﻨﺪی ﻧﺒﺾ و ﺑﺰرﮔﯽ ﻃﺤﺎل و ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ روی ﺗﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ موارد ﺗﻘﺮﯾﺒا در 30 درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﻔﺘﻪ اول ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از 2 – 5 روز ﺑﺪون ﺑﺮﺟﺎ ﮔﺬاردن اﺛﺮی، از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود ﺳﺮﻓﻪ ﺑﺪون ﺧﻠﻂ، ﯾﺒﻮﺳﺖ و ﯾﺎ اﺳﻬﺎل و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻧﻮزادان و ﺷﯿﺮ ﺧﻮاران ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮده و اﺳﻬﺎل ﺑﯿﺶ از ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ. در ﺻﻮرت ﺑﻤﻮﻗﻊ درﻣﺎن ﻧﺸﺪن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮراخ ﺷﺪن روده و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﮔﻮارﺷﯽ ﮔﺮدد.

دوره ﮐﻤﻮن : دوره ﮐﻤﻮن ﺑﯿﻤﺎری 1 – 3 ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺣﺎﻣﻼن ﺗﯿﻔﻮﺋﯿﺪ (ﺣﺼﺒﻪ): ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﭘﺲ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺪون ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ می آﯾﺪ. ﺣﺎﻣﻼن ﺣﺼﺒﻪ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﻧﺪ ﻣﺰﻣﻦ و ﻣﻮﻗﺘﯽ.

اﻟﻒ) ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺰﻣﻦ: ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﺳﯿﻞ ﺣﺼﺒﻪ دﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺰﻣﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺰﻣﻦ در دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮوز ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ب ) ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮﻗﺖ: ﺣﺎﻣﻼن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﻣﯿﮑﺮوب ﺣﺼﺒﻪ را دﻓﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

همه چیز در مورد بیماری حصبه

همه چیز در مورد بیماری حصبه

دوره واﮔﯿﺮی :

در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری در ﻓﻀﻮﻻت ﺑﺪن (ﻣﺪﻓﻮع ﯾﺎ ادرار) وﺟﻮد دارد اﺣﺘﻤﺎل واﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم دوران ﻧﻘﺎﻫﺖ ﺑﯿﻤﺎری اداﻣﻪ دارد. در ﺣﺪود ده درﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎران درﻣﺎن ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﻋﻼﺋﻢ، ﻣﯿﮑﺮوب دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ قبلا ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ 2 ﺗﺎ 5 درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران، ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ داﺋﻤﯽ ﻣﯿﮑﺮوب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ. ﻟﺬا ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﺪﻓﻮع ﮐﻪ 48 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ درﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ روز ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﮔﺮ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪ، در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺎ 12 ﻣﺎه آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﻮد.

راه های ﺳﺮاﯾﺖ حصبه :

ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻌﻤﻮلا ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬا و آب آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﯾﺎ ادرار ﺑﯿﻤﺎران و ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯿﮑﺮوب ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﯿﻮه، ﺳﺒﺰی، ﺷﯿﺮ و ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮلا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دست های ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮوب ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪه آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد، از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﮕﺲ، ﺳﻮﺳﮏ و… ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻏﺬﯾﻪ را آﻟﻮده ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺮدﻧﺪ.

 

همچنین بخوانید: موثرترین درمان های خانگی برای سرماخوردگی

 

اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر :

 • ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ 3 روز ﭘﺲ از ﻣﺤﻮ ﻋﻼﺋﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﺑﺴﺘﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
 • ﭘﺎﺷﻮﯾﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﺐ.
 • آﺳﭙﺮﯾﻦ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ ﻧﺨﻮرﯾﺪ، ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 • ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮتیک های ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﮏ.
 • در ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﻬﺎل ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎملا ﻣﺎﯾﻊ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮ ﮐﺎﻟﺮی و ﮐﺎملا ﻣﺘﻌﺎدل ﻻزم اﺳﺖ. ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. (ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ)

اﻗﺪاﻣﺎت اﻃﺮاﻓﯿﺎن :

از ﮐﻠﯿﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺖ ﻣﺪﻓﻮع از ﻧﻈﺮ ﺗﯿﻔﻮﺋﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻣﺪت 6 ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ در 80 درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺤﯿﻂ :

 • آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺴﺘﺸﻮی دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﻌﺪ از اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج و ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا.
 • دﻓﻊ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻀﻮﻻت اﻧﺴﺎﻧﯽ، رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﺎه ﻓﺎﺿﻼب و ﭼﺎه آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﺸﺮات در اﻃﺮاف ﭼﺎه ﺗﻮاﻟﺖ.
 • ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﺎﻣﯿﺪن، ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮه ﺟﺎت و ﻇﺮوف.
 • ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺸﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺸﺮه ﮐﺶ ﻫﺎ و دﻓﻊ ﺻﺤﯿﺢ زﺑﺎﻟﻪ در ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺠﻤﻊ ﺣﺸﺮات.
 • دﻗﺖ ﻻزم در ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ، ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاری آن.
 • ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﺷﯿﺮ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ.
ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت :
 • ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر.
 • ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺻﺪف ﺧﻮراﮐﯽ و ﺟﻮﺷﺎﻧﯿﺪن آن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت 10 دﻗﯿﻘﻪ.
 • درﻣﺎن ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﺰﻣﻦ.

ﻣﻮارد ارﺟﺎع ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ : ﺳﺮﻓﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﻮﻧﯽ، ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﺷﺪﯾﺪ، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی از ﻣﻘﻌﺪ، درد در ﺳﺎق ﯾﺎ ران، درد ﯾﺎ ﺗﻮرم ﻣﻔﺎﺻﻞ، ﮔﻮش درد.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

سرکه سیب را با خواص درمان تب حصبه، ضدچاقی، رفع زکام، روماتیسم، شکنندگی های ناخن، اختلال سیستم گوارش، زیادی فشار خون، ضد خونریزی، کمی فشار خون، اختلال بینایی و دید چشم، آسم، سرگیجه، کمبود کلسیم، سنگینی شنوایی، ورم مفاصل، بدون هیچ اسانس و افزودنی شیمیایی، از فروشگاه عطارک تهیه نمایید.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه های پیشنهادی و داروهای گیاهی ذکر شده، مسئولیتی نداشته و بهتر است قبل از استفاده، با پزشک و یا مشاور طب سنتی در تماس باشید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0