سبد خرید 0

پیشگیری و درمان ﺑﯿﻤﺎری ﻫﯿﺪاﺗﯿﺪ

811 بازدید
22 خرداد 97
عطارک

با پیشگیری و درمان ﺑﯿﻤﺎری ﻫﯿﺪاﺗﯿﺪ ﯾﺎ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ آشنا شوید.

ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ ﺑﯿﻤﺎری اﻧﮕﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروی ﯾﺎ ﻧﻮزادی ﮐﺮم اکینوکوکوس گرانولوزوس اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. اکینوکوکوس، ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺮم ﻧﻮاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 2/5 – 9 میلیمتر و در روده ﮐﻮﭼﮏ، ﺳﮓ، ﮔﺮگ، روﺑﺎه و ﺑﻨﺪرت ﮔﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﺮم ﺑﺎﻟﻎ از دو ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ و ﺑﺪن درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ دارای دو ردﯾﻒ ﻗﻼب و ﭼﻬﺎر ﺑﺎدﮐﺶ اﺳﺖ و ﺑﺪن از 3 ﺗﺎ 4 ﺑﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ﻫﺎی آﺧﺮ دارای ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺗﺨﻢ اﺳﺖ. ﮐﺮم ﺑﺎﻟﻎ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﮐﺮم، در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺳﮓ ﯾﺎ ﺳﮓ ﺳﺎﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﻮزاد اﻧﮕﻞ اکینوکوکوس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ و در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه وﻟﯽ در ﺑﺪن ﺳﮓ ﯾﺎ ﺳﮓ ﺳﺎﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﯿﺴﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داﺧﻞ آن ﭘﺮ از ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺖ و ﻗﻄﺮ آن 1 ﺗﺎ 7 سانتیمتر اﺳﺖ، ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ ۲۰ سانتیمتر ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ. در داﺧﻞ ﮐﭙﺴﻮل و ﮐﯿﺴﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺟﻮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺧﻮردن ﮐﯿﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﮓ ﯾﺎ ﺳﮓ ﺳﺎﻧﺎن ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺑﻨﺪ آﺧﺮ ﮐﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺗﺨﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪﻓﻮع ﺳﮓ دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ. تخم ها در ﺧﺎك ﻣﺮﻃﻮب و ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن واﺳﻂ (ﮔﺎو، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، اﻧﺴﺎن و….) ﺑﺎ ﺧﻮردن تخم ها آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ انگل :

تخم های اکینوکوکوس از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﻓﻮع ﺳﮓ و ﺳﮓ ﺳﺎﻧﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ دﻓﻊ و ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﺻﻮرتیکه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻋﻠﻒ ﺧﻮار ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﯾﺎ اﻧﺴﺎن، ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و آب آﻟﻮده ﺑﻪ ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ، تخم ها وارد روده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در داﺧﻞ روده ﺟﻨﯿﻦ آن آزاد ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﯾﻮاره روده ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده، از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ قسمت های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺒﺪ و رﯾﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺘﺪرﯾﺞ رﺷﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

پیشگیری و درمان ﺑﯿﻤﺎری ﻫﯿﺪاﺗﯿﺪ

پیشگیری و درمان ﺑﯿﻤﺎری ﻫﯿﺪاﺗﯿﺪ

در ﺻﻮرتیکه ﮐﺒﺪ ﯾﺎ رﯾﻪ ﯾﺎ ﻋﻀﻮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ در ﮔﺎو و ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮓ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، کیست ها در داﺧﻞ روده ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎز ﺷﺪه و ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎی داﺧﻞ ﮐﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاره روده ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺮﺧﻪ را در ﻃﺒﯿﻌﺖ اداﻣﻪ ﻣﯽ دهد.

راه های اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﻫﯿﺪاﺗﯿﺪ ﯾﺎ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ :

۱- ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ سگ های آﻟﻮده. ۲- ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع سگ های آﻟﻮده. ۳- آب و ﻏﺬاﺋﯽ که ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﺳﮓ آﻟﻮده در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ. ۴- دست های آﻟﻮده به ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ. ۵- اﺷﯿﺎی آﻟﻮده به ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ.

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ آﻟﻮدﮔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮردن ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 

 

همچنین بخوانید: ﺑﯿﻤﺎری سرخجه و راه های درمان آن

 

 

 

دوره ﮐﻤﻮن

دوره نهفتگی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ٥ ﺗﺎ ٢٠ ﺳﺎل به ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ (ﯾﻌﻨﯽ از زﻣﺎن وارد ﺷﺪن ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ در ﺑﺪن ﺗﺎ ﺑﺮوز ﻋﻼﯾﻢ ٥ ﺗﺎ ٢٠ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ) و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ، ﻧﻮع و ﺷﺪت ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﺻﻮرتیکه ﮐﯿﺴﺖ در ﮐﺒﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺎﻟﺒﺄ درد ﺷﮑﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮔﻮارﺷﯽ وﺟﻮد دارد. در ﺻﻮرﺗﯽ که ﮐﯿﺴﺖ در ریه ﺑﺎﺷﺪ، درد در ناحیه سینه، سرفه و ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ وﺟﻮد دارد.

درﻣﺎن کیست ﻫﯿﺪاﺗﯿﺪ ﯾﺎ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ :

ﺗﻨﮭﺎ راه درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری در اﻧﺴﺎن ﺟﺮاﺣﯽ می باشد. درﻣﺎن آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ اکینوکوکوس در ﺳﮓ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف داروھﺎی ﺿﺪ اﻧﮕﻞ ﺻﻮرت می گیرد.

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ﮐﯿﺴﺖ ھﯿﺪاﺗﯿﮏ :

ﺑﯿﻤﺎری ﮐﯿﺴﺖ ھﯿﺪاﺗﯿﮏ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ دارد و به ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ که ﺷﻐﻞ دامپروری روﻧﻖ دارد و ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺎو، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، اﻧﺴﺎن و ﺳﮓ زﯾﺎد می باشد، از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد:

١- آﻣﻮزش ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﻧﮕﮭﺪاری ﺳﮓ. ٢- جمع آوری، کنترل و درمان سگ های وﻟﮕﺮد. ۳- درﻣﺎن ﻧﻤﻮدن سگ های ﺧﺎﻧﮕﯽ آﻟﻮده. ۴- ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ها و ﻣﻌﺪوم ﮐﺮدن لاشه ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف به ﻃﻮریکه سگ ها به اﯾﻦ ﻻشه ھﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاشته ﺑﺎﺷﻨﺪ. ۵- ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺻﺤﯿﺢ ﺳﺒﺰﯾﺤﺎت ﺑﺎ ﻣﻮاد ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

معجون ضد انگل را با خواص ضد هرگونه کرم و انگل در بدن و دفع آنها، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0