سبد خرید 0

چرا حرکات کششی قبل از تمرین اهمیت دارد

1141 بازدید
01 تیر 97
عطارک

چرا حرکات کششی قبل از تمرین اهمیت دارد ؟

ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺸﺸﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و اﺟﺘﻨﺎب از ﮐﻮﻓﺘﮕﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ، ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ اﺳﺖ. کشش ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻓﺮد را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. ﮐﺸﺶ آرام ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺲ آراﻣﺶ ﺧﺎﺻﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻣﺘﯽ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻔﺎﺻﻞ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻀﻼت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ، ﭼﺮوﮐﯿﺪﮔﯽ و ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﻢ ﺷﺪن، ﭼﺮﺧﯿﺪن و دراز ﮐﺮدن دﺳﺖ ﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺿﺮوری اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻋﻀﻼت ﻓﺮد اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻄﺮ دردﻧﺎﮐﯽ ﮐﺸﺶ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﺎرﮔﯽ وﺟﻮد دارد.

ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺑﺪن ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻋﻀﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﺎده ﻧﺸﻮﻧﺪ راﺣﺖ ﺗﺮ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻗﻠﺒﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺎده روی ﺳﺎده، ﭘﺮش ﺟﻔﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﺎده روی ﺳﺮﯾﻊ، ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻋﻀﻼت ﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺨﺘﺼﺮ را ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺸﺸﯽ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ. اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺸﺸﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﯾﻤﻦ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن اﺟﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ، ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻼت ﻗﺒﻼ ﮔﺮم ﺷﺪه اﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺎرﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮی وﺟﻮد دارد.

چرا حرکات کششی قبل از تمرین اهمیت دارد؟

چرا حرکات کششی قبل از تمرین اهمیت دارد؟

ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﮐﺸﺸﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ :

۱- ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺸﺸﯽ، ﮔﺮم ﮐﺮدن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ۲- ﺑﻪ آراﻣﯽ ﮐﺸﺶ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ کشش ﻋﻀﻠﻪ اﺣﺴﺎس ﺷﻮد، ﯾﮏ ﮐﺸﺶ اﯾﻤﻦ و ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺎ آراﻣﯿﺪﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ۳- ﮐﺸﺶ را ﺑﺮای 15 ﺗﺎ 30 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ. از ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺸﺸﯽ ﺟﻬﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد. ۴- اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺖ را ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ. ۵- ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺸﺸﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. کشش ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد. ۶- آرام و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻨﻔﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﻔﺲ را ﺣﺒﺲ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ۷- آرام ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 

همچنین بخوانید: شادابی و طراوت پوست با ورزش و تغذیه مناسب !

 

ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت اﺟﺮای ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺸﺸﯽ

دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ده دﻗﯿﻘﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺸﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﯾﮏ زﻣﺎن ﺧﻮب ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺸﺸﯽ، زﻣﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. از اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺸﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ از ﺧﻮاب ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد، ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺤﻠﯿﻞ و آﺳﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺸﺸﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺗﻮﺟﻪ : کشش ﻋﻀﻼت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درد ﺷﻮد. ﮐﺸﺶ ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺲ ﺷﻮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آراﻣﯿﺪﮔﯽ ﻋﻀﻼت ﺳﻔﺖ ﮔﺮدد. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻠﻪ ﺷﻞ و رﯾﻠﮑﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﺶ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﺶ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﻣﺠﺪدا اﺣﺴﺎس ﺷﻮد (ﺑﺪون درد). اﮔﺮ آزار دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻼش ﻧﮑﻨﯿﺪ.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

جنسینگ قرمز  را با خواص درمان کم خونی، ضعف، کمبود تعرق، بی نظمی تنفس، فراموشی و نسیان، تشنگی مداوم، بی میلی جنسی، خستگی شدید، درمان سوءهاضمه، دردهای ناحیه قلب و تهوع، بدون هیچ اسانس و افزودنی شیمیایی، از فروشگاه عطارک تهیه نمایید.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0