سبد خرید 0

چرا کودکان و نوجوانان چاق می شوند و روش های پیشگیری از آن

560 بازدید
30 خرداد 97
عطارک

ﭼﺮا ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭼﺎق ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ؟

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز ﭼﺎﻗﯽ دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ:

ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺑﺮوز چاقی و اﺿﺎﻓﻪ وزن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻋﻠﺖ واﺣﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

 • ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ
 • ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ
 • ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ و روﻧﺪ رﺷﺪ دوران ﺷﯿﺮﺧﻮاری و ﮐﻮدﮐﯽ
 • ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
 • رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل
 • ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
 • ﻋﻠﻞ روﺣﯽ و ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ
 • ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
 • ﻃﻮل ﻣﺪت ﺧﻮاب
 • ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ
 • ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد

ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد زﻣﯿﻨﻪ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و اﺳﺘﻌﺪاد ﭼﺎﻗﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﺮوز اﺿﺎﻓﻪ وزن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﺮد ﯾﺎ آن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد.

چرا کودکان و نوجوانان چاق می شوند

چرا کودکان و نوجوانان چاق می شوند

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ و ﺷﯿﺮ ﺧﻮاری ﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ وزن در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪی:

 • ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وزن ﮐﻤﺘﺮ از 2500 ﮔﺮم و ﯾﺎ وزن ﺑﯿﺶ از 4000 ﮔﺮم ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ چاقی در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداری اﺿﺎﻓﻪ وزن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺣﯿﻦ ﺑﺎرداری اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﭼﺎﻗﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 • ﺷﻮاﻫﺪ روز اﻓﺰوﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از چاقی در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪی وﺟﻮد دارد. مواد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی در ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات داﺋﻤﯽ در ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺑﺪن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﭼﺎﻗﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد.
 • ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر زﻣﯿﻨﻪ ﭼﺸﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ روی ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻏﺬاﯾﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬا ﺑﻌﺪ از ﺷﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮدك ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
 • ﺷﯿﺮ ﺧﻮاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﻦ 6 ﻣﺎﻫﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ 2 ﺳﺎل (و دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ 1 ﺳﺎل) از ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﺎﻗﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ از ﻗﺒﯿﻞ دﯾﺎﺑﺖ (ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ)، ﺑﯿﻤﺎری های ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ، ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان و … ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 • اﺿﺎﻓﻪ وزن در ﻣﺎه ﻫﺎی اول زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮ ﻓﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺘﻌﺪاد ﭼﺎﻗﯽ را ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
 • ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎ ﺳﻦ 2 – 3 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﺎ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. ﺷﺮوع زود ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻏﺬاﯾﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪی و ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻏﺬا و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮوز اﺿﺎﻓﻪ وزن اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

 

همچنین بخوانید:  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن‬

 

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده:

رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻋﺎدات ﺟﺎری در ﺧﺎﻧﻮادﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺑﺮوز ﭼﺎﻗﯽ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ. در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ، زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬای ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﻣﻨﺰل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﺗﺤﺮك ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺧﺎرج از ﻣﻨﺰل ﺑﯿﺸﺘﺮ از داﺧﻞ ﻣﻨﺰل ﻏﺬا ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻏﺬا ﺧﻮردن در ﻣﻨﺰل ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﺮاد از ﻏﺬای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﭼﺮﺑﯽ اﺷﺒﺎع و اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﺗﺮاﻧﺲ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﮔﺎزدار و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮﮐﺎﻟﺮی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺒﺰی و ﻣﯿﻮه ﺟﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ در ﻣﺎدر و اﻟﮕﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﺪر ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ خانواده از ﺷﯿﻮه ﺳﺎﻟﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ روﺣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی ﻏﺬاﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺎدل اﻧﺮژی، ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن اﺣﺘﻤﺎل ﭼﺎﻗﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﻮی واﻟﺪﯾﻦ و ﯾﺎ اﺧﺘﻼﻻت روﺣﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺴﺮدﮔﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﻮد.

balance attarak photo

چرا کودکان و نوجوانان چاق می شوند

ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﻣﺼﺮﻓﯽ

ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺮوز اﺿﺎﻓﻪ وزن، ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ. ﺑﺪن ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽ اﻧﺮژی ﻧﯿﺎز دارد. اﮔﺮ درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی ﺑﯿﺶ از ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺮد دﭼﺎر اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎﺷﺪ وزن ﻓﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﭼﺎﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن، در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻏﺬا ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ دارد.

در واﻗﻊ، در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد اﺿﺎﻓﻪ وزن در اﺛﺮ “ﺑﺪﺧﻮری” اﺳﺖ ﻧﻪ “ﭘﺮﺧﻮری”. ﺣﺬف وﻋﺪه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﺨﻮردن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﺮوز چاقی اﺳﺖ.

– ﺑﯽ ﺗﺤﺮﮐﯽ

ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی ﺑﯽ ﺗﺤﺮك، ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای، ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزی را ﮐﻢ ﺗﺤﺮك ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎل دوﯾﺪن و ﺑﺎزی ﮐﺮدن را از ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی ﮐﻢ ﺗﺤﺮك ﻣﯽ ﺷﻮد.

در اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 2 ﺳﺎﻋﺖ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز را ﺻﺮف ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی ﻧﺸﺴﺘﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺧﻄﺮ ﭼﺎﻗﯽ در ﺣﺪود 23 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺷﯿﻮع ﭼﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 2 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮ ﮐﺎﻟﺮی در ﺣﯿﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮ ﮐﺎﻟﺮی (ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای زﯾﺎد ﻗﻨﺪ، ﭼﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﮏ) ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺪه در ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ) از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺮ ﺑﺮوز اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

چرا کودکان و نوجوانان چاق می شوند

چرا کودکان و نوجوانان چاق می شوند

– ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﻮری (ﻓﺴﺖ ﻓﻮد)

ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﻮری (ﻓﺴﺖ ﻓﻮد) در ﺧﺎرج از ﻣﻨﺰل، در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﻧﻮاع ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع و ﭘﺮ ﮐﺎﻟﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮﯾﮋه ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺎزدار و آﺑﻤﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﭘﺮ ﮐﺎﻟﺮی دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای چاقی در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز اﺳﺖ.

ﺣﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺰﺋﯽ اﻧﺮژی ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن، در دراز ﻣﺪت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻓﺮدی روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد ﻧﺎن ﺳﻮﺧﺎری ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﺑﺪﻧﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ، ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 20 ﺳﺎل ﺣﺪود 15 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭼﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺣﺎل در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ زﯾﺎده روی در ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭼﺮب و ﯾﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻓﺮد، ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ در دراز ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﻮری (ﻓﺴﺖ ﻓﻮد) ﺣﺎﻟﺖ اﻋﺘﯿﺎد آور دارد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آن در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. روش ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ زﯾﺎده روی در ﺧﻮردن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻄﺮ ﭼﺎﻗﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﻮری (ﻓﺴﺖ ﻓﻮد) ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﮐﺎﻟﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮدن ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل اﺷﺘﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﭼﺎﻗﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﻮری ﺳﺮﺷﺎر از ﮐﺎﻟﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از آن، ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﺮی ﻣﺼﺮف شده ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود. ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎن داده ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

Fries attarak photo

چرا کودکان و نوجوانان چاق می شوند

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻀﺮ و ﭘﺮ ﮐﺎﻟﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺎزدار و ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﺷﺪه ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻮارض اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻏﺬاﻫﺎ را دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺎزدار ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد اﺳﯿﺪی، ﻗﻨﺪ و اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﭼﺎﻗﯽ، در اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان، ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان و … ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﺪون ﻗﻨﺪ (ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ رژﯾﻤﯽ) ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺤﺘﻮای ﻗﻨﺪ، ﻫﻤﻪ ﻋﻮارض ﻓﻮق را دارﻧﺪ.

نکته ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﻮری دارای ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﺗﺮاﻧﺲ و ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده ﺣﺎوی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﺳﯿﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز (IP-TFA) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﭼﺎﻗﯽ ﺷﮑﻤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دوم، ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ – ﻋﺮوﻗﯽ و اﻧﻮاع ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﻮری ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﺮﻃﺎن زا (ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮژن) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آﻣﯿﻦﻫﺎی ﻫﺘﺮوﺳﯿﮑﻠﯿﮏ (HCAS) ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﻮری (ﻓﺴﺖ ﻓﻮد) ﺳﺮﺷﺎر از ﺳﺪﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﻧﻤﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد در ﻫﻤﻪ ﺳﻨﯿﻦ ﻋﻮارض دراز ﻣﺪت زﯾﺎدی در ﺑﺮ دارد. اﻧﻮاع ﺳﻮﺳﯿﺲ و ﮐﺎﻟﺒﺎس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده دارای ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻀﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ (nitrite) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم آن ﺳﺮﻃﺎن زا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

همچنین بخوانید:  مواد غذایی مناسب برای درمان بیماری های مختلف

 

– ﻧﻘﺶ ﺗﻨﺶ ﻋﺼﺒﯽ(اﺳﺘﺮس) در ﺑﺮوز اﺿﺎﻓﻪ وزن

ﺗﻨﺶ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ وزن دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد داﺧﻠﯽ ﺑﺪن ﺷﻮد. ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﻋﺼﺒﯽ (اﺳﺘﺮس) ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻫﺎ ﺷﺪن ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪن ﺟﻨﺒﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻓﺮد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارد، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز (ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ)، ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی در ﺑﺪن روی ﻣﯽ دﻫﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﺧﻄﺮات ﺟﺪی ﺳﻼﻣﺘﯽ وی را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﺳﺘﺮس ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ روش ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﮔﺮدد :
 1. ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز (ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ)
 2. اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻬﺎی ﮐﺎذب
 3. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ
 4. ذﺧﯿﺮه ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ
 5. ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ (ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺧﻮن و اﯾﺠﺎد اﻧﺮژی ﻋﺼﺒﯽ زﯾﺎدی)
 6. ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﻮری (ﻓﺴﺖ ﻓﻮد)

– ﻣﺪت و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب

 • ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮاب ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻌﺎدل اﻧﺮژی و ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺑﺪن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ وزن ﺑﺪن دارد.
 • ﮐﻮﺗﺎه و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮاب

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاب ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﺎی ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ ارﺗﺒﺎط دارد. ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه اﺷﺘﻬﺎ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻃﻮل ﺧﻮاب ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل ﺗﻌﺎدل در ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﻧﯽ و ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﭼﺮﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

 

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

 

عرق کرفس را با خواص درمان روماتیسم، لاغر کننده، مدر، بازکننده عروق، مسکن اعصاب، آرامبخش، کمک در رفع سنگ های ادراری، بدون هيچ اسانس و افزودنی شيميايی، از فروشگاه عطارک تهيه نماييد.

توجه

وب سایت عطارک در قبال نسخه ها و داروهای گیاهی پیشنهادی مسئولیتی نداشته و حتما قبل از مصرف با پزشک و یا مشاور طب سنتی مشورت نمایید.

 

راستی! برای دریافت مطالب بروز و جدید در حوزه سلامتی و طب سنتی  در کانال تلگرام عطارک یا پیج اینستاگرام عطارک عضو شوید.

پستهای مرتبط
هیچ نظر ارسال شده است.

| شما هم نظری ارسال کنید.

0